PERSONVERNERKLÆRING FOR CARL M LUNDH NORGE – ADERANS SWEDEN AB

1 | INNLEDNING

Denne Personvernerklæringen for Carl M Lundh Norge (”Personvernerklæringen”) er utarbeidet av Aderans Sweden AB (”Aderans”) for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Aderans behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

2 | GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

3 | VÅR ROLLE SOM BEHANDLINGSANSVARLIG

Aderans er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som foretas av oss herunder på nettsiden carlmlundh.no. Som behandlingsansvarlig er Aderans ansvarlig for å etterleve kravene i personopplysningslovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.
Du kan når som helst kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst på siden.

4 | VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, samt formålene med og behandlingsgrunnlaget for våre behandlingsaktiviteter:

 • Kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre tredjeparter. Dersom du er vår kontaktperson hos et selskap vi kommuniserer med, vil vi blant annet samle inn og behandle opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler disse personopplysningene for å kommunisere med deg i egenskap av å være en kontaktperson for et selskapet. Grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å sikre effektivt forretningssamarbeid med våre kunder, leverandører og andre tredjeparter.
 • Nyhetsbrev. Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, samler vi inn og behandler opplysninger om ditt navn, e-postadresse, samt bedriften eller salongen du arbeider for. Dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev med din yrkesrelaterte kontaktinformasjon, er grunnlaget for vår behandling vår berettigede interesse i å informere deg om nyheter som du har etterspurt. Dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev med din private epost-adresse, baserer vi vår behandling på ditt samtykke.
 • Kunder (besøk eller kjøp). Vi samler vi inn og behandler kontaktopplysninger (slik som navn, telefonnummer og e-postadresse) for å gjennomføre tjenester som du har anmodet om. Formålet med denne behandlingen er å hjelpe deg med å finne en løsning på ditt hårproblem. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å yte den beste servicen vi kan gi deg som kunde.

Dersom du velger å kjøpe en av våre produkter, vil vi behandle dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg. Hvis du velger å ikke gi disse personopplysningene til oss, vil vi dessverre ikke kunne inngå den relevante avtalen med deg.

 • Kundekvelder og spesialkvelder. I tilknytning til kundekvelder og spesialkvelder behandler vi dine personopplysninger for å gi deg informasjon om våre kundekvelder, og for å kunne tilby spesialkvelder for din virksomhet. Personopplysninger vi behandler i forbindelse med kundekvelder og spesialkvelder er din kontaktinformasjon og eventuell informasjon som du sender til oss i forbindelse med vår korrespondanse. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføring av avtale om kundekvell eller spesialkveld med deg. Dersom du velger å ikke gi oss de nevnte personopplysningene, vil vi dessverre ikke kunne inngå avtale om kundekveld eller spesialkveld med deg.
 • Arbeide hos oss? Dersom du har søkt jobb hos oss, vil vi samle inn og behandle ditt navn, adresse og fotografi/bilde. Vi vil også behandle personopplysninger som fremgår av din CV og søknad, samt andre personopplysninger som vi samler inn for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling er vår berettigede interesse i å gjennomføre rekrutteringsprosessen på en best mulig måte.
 • E-post. Når du har kontakt med oss vil vi samle inn og behandle ditt navn og dine. Dette gjelder også dersom bakgrunnen for vår kommunikasjon er at du er en kontaktperson for et selskap. I vår epost-korrespondanse kan det også hende at det fremkommer andre type personopplysninger som du har valgt å gi til oss. Dersom det etter en interesseavveining viser seg at vi ikke kan behandle enkelte av disse personopplysningene, vil vi informere deg om dette.

Dersom det sendes eposter i forbindelse med vårt avtaleforhold, vil vi behandle dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med deg. Konsekvensen av at du ikke gir slike personopplysninger til oss kan være at vi ikke kan gjennomføre den relevante avtalen med deg.

I andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i å håndtere henvendelser som rettes til oss, og til å drive vår virksomhet på forretningsmessig forsvarlig vis.

5 | HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre tredjeparter. Vi vil oppbevare personopplysninger til kunders, leverandørers og tredjeparters kontaktpersoner så lenge det foreligger et aktivt forretningsforholdet mellom oss og selskapet du representerer. Vi anser et forretningsforhold for å være aktivt dersom det har vært korrespondanse eller transaksjon mellom oss i løpet av en ettårs periode.
 • Nyhetsbrev. Vi oppbevare personopplysningene vi samler inn i forbindelse med vår utsendelse av nyhetsbrev så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet. Du kan når som helst velge å ikke motta flere nyhetsbrev ved å følge instruksjonene som sendes sammen med hvert enkelt nyhetsbrev, eller ved å kontakte oss direkte.
 • Kunder (besøk eller kjøp). Vi oppbevare personopplysningene vi samler inn i forbindelse med ditt besøk eller kjøp i ett år etter ditt siste besøk/kjøp hos oss.
 • Kundekvelder og spesialkvelder. Personopplysninger vi har samlet inn i forbindelse med kundekvelder eller spesialkvelder vil bli oppbevart frem til den relevant kundekvelden eller spesialkvelden er gjennomført.
 • Rekruttering. Normalt lagrer vi ikke dine personopplysninger lengre enn nødvending for den aktuelle rekrutteringsprosessen. Dersom prosessen avsluttes uten at du blir tilbudt stilling hos oss, sletter eller anonymiserer vi dine personopplysninger. Dersom du er en aktuell kandidat for fremtidige stillinger kan vi komme til å be om ditt samtykke til å lagre dine personopplysninger i en lengre periode. Vi lagrer dine personopplysninger i en lengre periode enn angitt ovenfor dersom du blir trukket ut til jobbintervju eller du tilbys stillingen du søker på, eller dersom det er nødvendig for oppfyllelsen av våre lovpålagte plikter.
 • Epost. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med epostkorrespondanse med deg vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å gjennomføre saken vi har kommunisert om.

Vi vil kunne oppbevare dine personopplysninger i en lengre tidsperiode enn det som er indikert ovenfor dersom denne behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle rettslige forpliktelser som vi er pålagt i lov eller i medhold av lov. Vi vil også kunne oppbevare de ovennevnte personopplysningene lenger enn det som er indikert ovenfor dersom denne behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

6 | UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV DATABEHANDLERE

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

7 | DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller om ønsker en kopi av personopplysningene som behandles.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til dine interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om ytterligere opplysninger om hvem du er, dersom det er nødvendig for å bekrefte din identitet.

8 | HVA GJØR VI FOR Å SØRGE FOR AT DINE PERSONOPPLYSNINGER ER SIKRET?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, samt at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten til dine personopplysninger.

9 | DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOVGIVNING

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger, er det opprettet datatilsyn i de enkelte EU/EØS-land. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til datatilsynet i det EU/EØS-landet du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjonen til det norske Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På denne nettsiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.
Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

10 | ENDRINGER

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved vesentlige endringer vil vi sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

11 | KONTAKT OSS

Du kan når som helst kontakte oss på:

Carl M Lundh Norge / filial av Aderans Sweden AB
Besøksadresse: Elveveien 36, 3262 Larvik
Postadresse: c/o iVekst, Gjærdal 2, 3271 Larvik
marknad@aderans.se
Telefon: 219 39 620

OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på datamaskinen når man besøker et nettsted. Tekstfilen brukes blant annet for å underlette besøkerens bruk av nettstedet.
Det finnes to typer informasjonskapsler:
Den ene typen, permanente informasjonskapsler, lagrer en fil i lengre tid på besøkerens datamaskin. Permanente informasjonskapsler brukes her for å følge besøkerens navigering på nettstedet og for å samle inn statistikk.

Den andre typen informasjonskapsler, såkalte sesjonsinformasjonskapsler, lagres midlertidig under besøket på nettstedet. Slike informasjonskapsler brukes under hver enkelt besøkers brukersesjon til grensesnitt- og navigeringsfunksjoner på hjemmesiden og forsvinner når du logger ut eller nettleseren lukkes.

Du må tillate lagring av informasjonskapsler på datamaskinen din for å kunne bruke dette nettstedet på den måten vi har beregnet. De fleste nettlesere er innstilte på å akseptere informasjonskapsler. Du kan stille inn nettleseren slik at den informerer når den tar imot en informasjonskapsel og selv avgjøre om du skal ta imot den eller ikke.